مشخصات محصول

كد: #105497 ظروف كوچك درب دار داراى درب بسيار محكم مناسب براى انواع مواد غذايى قطر 10 سانت هر عدد 6,000 تومان